Przejdź do treści

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJE OGÓLNE, CELE, ZAKRES I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Niniejsza Polityka prywatności jest wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Właściciel serwisu przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników serwisu i dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Użytkowników serwisu przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i szanować prywatność każdego Użytkownika serwisu. Polityka prywatności jest udostępniana wszystkim podmiotom zainteresowanym. Serwis ma charakter otwarty.

 3. Administratorem danych jest APOS Odlewy Ciśnieniowe J. Sopa Spółka komandytowa z siedzibą w Suchym Lesie (62-002), ul. Borówkowa 82, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000968761, NIP: 7772994725, REGON: 300612567. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu odbywa się na zasadach określonych w RODO.

 5. Dane osobowe Użytkowników serwisu przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, a ich przetwarzanie nie narusza praw i wolności Użytkownika serwisu, którego dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Niego zgodą, jeżeli wysłał wiadomość za pomocą formularza kontaktowego.

 6. Dane osobowe zgromadzone przez Administratora danych mogą być udostępnione:
  – odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  – innym osobom i podmiotom – w przypadkach, gdy obowiązek przekazania danych osobowych wynika z przepisów prawa,
  – podmiotom zajmującym się konserwacją oraz utrzymaniem strony internetowej.

 7. Przetwarzaniem danych osobowych w organizacji Administratora danych zajmują się wyłącznie osoby do tego upoważnione.

 8. Administrator danych przechowuje dane uzyskane za pomocą strony internetowej przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

 9. Kontakt z Administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: apos@apos.com.pl.

 10. Administrator danych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie internetowej: www.apos.com.pl.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownik serwisu w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych. Ponadto, może żądać sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 2. W przypadku danych, które Użytkownik serwisu udostępnił na podstawie swojej zgody i które Administrator danych będzie przetwarzać z wykorzystaniem systemów informatycznych, Użytkownik serwisu ma prawo otrzymać je od Administratora danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub poprosić Administratora danych by przesłał je bezpośrednio innemu administratorowi.

 3. W przypadku, gdy Użytkownik serwisu wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, może ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

 4. Użytkownikowi serwisu przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie Jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

PLIKI COOKIES (CIASTECZKA)

 1. Serwis gromadzi dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika serwisu. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik serwisu obejrzał część lub całość danej strony.

 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika serwisu, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Zbierane są zarówno cookies „stałe”, jak i „sesyjne”. Cookies „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika serwisu przez dłuższy czas, podczas gdy cookies „sesyjne” są usuwane automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. Dodatkowo stosowane są również cookies podmiotów zewnętrznych, które umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Użytkownika serwisu.

 3. Pliki cookies wykorzystuje się w celu analizy sposobu użytkowania serwisu, a także określania profilu Użytkownika serwisu w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych.

 4. Pomimo tego, jeżeli Użytkownik serwisu nie chce, aby pliki cookie były wykorzystywane, może samodzielnie wyłączyć ich stosowanie poprzez zmianę ustawień przeglądarki Internetowej, z której korzysta. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 5. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą utrudnić korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu.